Дистанційне навчання групи № 23

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


25.03.2021

Тема: Підсумкове узагальнення знань за курс вивчення історії України

1. Пройдіть тестування за посиланням - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3370109

Скрін результатів надіслати у viber

24.03.2021

ФАКУЛЬТАТИВ

Підсумкове узагальнення знань та умінь з факультативу «Підготовка до ЗНО»

для учнів ІІ курсу

Завдання виконати в робочих зошитах із зазначенням теми та дати

1.    Вкажіть роки існування Київської Русі?

 А)873-1232   Б)884-1256   В) 882-1240     Г)885-1240

2. Згідно з традиційною версією, першим правителем держави вважається родич Рюрика князь???

 А)Олег Б) Ігор   В) Володимир    Г) Святослав

3. Піку могутності Київська Русь досягла за правління...............що переміг у міжусобній боротьбі.

 А)  Ярослава Мудрого   Б) Віщого Олега   В) Володимира Великого   Г) князя Олега

4. Перша згадка «Україна» в писемних джерелах датується:

А) 1187 р. Б) 1205 р. В) 1238 р. Г) 1193 р.

5. Яка давньоруська пам'ятка містить такі норми:

«Якщо уб'ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту - 12 гривень, а за князівського рядовича - 5 гривень».

«Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. ...якщо боярин чи з боярської дружини, то [його] спадщина князю не йде...»?

 А)«Руська правда»  Б)«Повчання дітям»   В)«Слово про закон і благодать»  Г)«Ізборнік Святослава»

6. Кого наприкінці ХV - на початку ХVІ ст. називали "некоронованим королем Русі"?

 А)Костянтина Острозького   Б)Юрія Дрогобича

 В)Федора Коріятовича   Г)Яна Длугоша

7. Люблінська унія 1569 р. — це угода: 

А)про династичний шлюб литовського князя та польської королеви на умовах прийняття Великим князівством Литовським католицизму 

Б)про припинення існування Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства

 В)про спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти Тевтонського ордену

 Г) про об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту

8.У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували

А) Волинь, Полісся Б)Холмщина, Підляшшя  В)Галичина, Східне Поділля

Г)Закарпаття, Буковина

9.Куруківська угода була підписана у:

А) 1556 р. Б) 1632 р. В) 1625 р. Г) 1637 р.

10. Укажіть ім’я одного з найближчих сподвижників Б. Хмельницького та діяча Національно-визвольної війни, рішучі дії якого під час битви під Берестечком врятували від загибелі значну частину козацької армії.

 А)Д.Вишневецький  Б) М. Кривоніс  В) І. Богун Г) М. Кричевський

11. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України від 1687 р., від 1704 р. — гетьмана Війська Запорозького обох берегів Дніпра, який уславився як меценат української культури, а в 1709 р. виступив проти царя Петра І на боці шведського короля Карла ХІІ.

 А)Д. Апостол   Б)Д. Многогрішний     В) І. Мазепа  Г) І. Скоропадський

12. Гайдамацький рух у XVIII ст. набув поширення на території

 А)Південної України  Б) Слобідської України  В) Лівобережної України.

 Г) Правобережної України

13. Начало формыПовстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено

А масонською ложею «Любов до істини». Б Кирило-Мефодіївським братством.

В польським Патріотичним товариством. Г Південним товариством декабристів.

14. Яка форма соціального протесту населення мала поширення на українських землях у першій половині ХІХ ст.?

А повстання   Б звернення до суду   В подання чолобитних   Г маніфестації

15. Заснування в Перемишлі першого на західноукраїнських землях просвітницького товариства греко-католицьких священиків відбулося у :

А) 1816 р .   Б) 1818 р.  В) 1819 р.  Г) 1820 р.

16. Основою економіки в Австрійській імперії у І половині ХІХ століття було:

А) промисловість   Б) сільське господарство  В) транспорт     Г) металургія

17. Вкажіть засновників «Руської трійці:

А) М.Грушевський, І.Базилович, М.Лучкай

Б) М. Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький

В) І.Вагилевич, Я.Головацький, М.Левицький

Г) І.Базилович, М.Лучкай, М.Левицький

18.Вкажіть дату заснування Головної Руської ради та місто в якому вона була заснована:

А) 1848 р. Київ     Б) 1848 р. Прага     В) 1848 р. Львів   Г) 1849 р. Переяслав

19. Масовий селянський рух у Київській губернії, спрямований проти кріпосницьких порядків отримав назву:

А) «У Таврію за волею»  Б) Київська козаччина    В) Велике переселення народів

Г) Промисловий переворот

20. Дайте визначення поняттю: одна з форм монополістичних об’єднань підприємців, у яких виробляють переважно однорідну продукцію:

А) акція   Б) синдикат В) трест    Г) картель

21. Коли було підписано Валуєвський циркуляр:

А) 1863 р.  Б) 1864 р.  В) 1865 р. Г) 1866 р.

22. Перша політична партія в підросійській Україні з’явилася:

А) 1899 р.   Б) 1900 р.  В) 1901 р. Г) 1902 р.

23. Наймасовішою та найвпливовішою партією Західної України була:

А) РУП   Б) УНДО   В) УНДП    Г) УСДП

24. Брошура М. Міхновського, що стала програмним документом РУП отримала назву:

А) «Незалежна Україна»   Б) «Вільна Україна»  В) «Самостійна Україна» «Україна irredenta»

 


23.03.2021

Контрольна робота до теми: «Україна в Другій світовій війні»

Завдання виконати в робочих зошитах та фото надіслати у viber

Варіант І

Рівень 1-0.5б.

1.     Договір про дружбу і кордони між Німеччиною та СРСР було підписано:

А)23серпня 1939р;    Б)28вересня 1939р;  В)22червня 1941р; Г)28вересня 1940р

      2.Хто був головнокомандувачем  УПА?

 А) А.Мельник;     Б) Р.Шухевич;  В) С.Бандера;    Г)Я.Стецько

      3.План нападу Німеччини на СРСР

А) «Вайс»  ;  Б) «Ост»;   В) «Новий порядок»;  Г)  «Барбаросса»

     4.Оборона Одеси тривала:

А)73дні;        Б)65днів;      В) 250днів;      Г)700днів

     5.Геноцид окупантами єврейського населення це

А)колабораціонізм;    Б)голокост;   В)гетто;   Г) «новий порядок»

    6.Територію України було остаточно звільнено від окупантів

     А)1943р;     Б)  1942р;       В)1944р;           Г)1945р

 

Рівень 2-1б

 

   7.Хто був головнокомандувачем УПА?

   8.В ході  якої військової операції звільнено столицю України?

   9.Як називалася лінія німецьких укріплень вздовж правого берега  Дніпра?

 

Рівень 3-1.5б

10.Дайте визначення термінам: 1)Рух Опору ; 2)Трансністрія; 3) «новий порядок»

 

11. Вкажіть течії Руху Опору. Назвіть їх лідерів.

 

 

Рівень 4-3б

 

12.У чому, на ваш погляд, полягає суперечливість явища колабораціонізму ?Відповідь аргументуйте

 

 Варіант 2

Рівень І- 0.5б.

 

    1. «Визвольний похід» Червоної Армії на територію Польщі розпочався

А)23вересня 1939р;  Б)23 серпня 1939р;  В)17 вересня 1939р;  Г)1 вересня 1939р

    2.Рейхскомісаром України був:

А) Е.Кох;      Б)  А.Гітлер                В) В.Кейтель;               Г) Г.Рундштедт

   3. План створення «життєвого простору»

А) «Вайс»  ;  Б) «Ост»;   В) «Новий порядок»;  Г)  «Барбаросса»

     4.Оборона Севастополя  тривала:

А)73дні;        Б)65днів;      В) 250днів;      Г)700днів

     5.Співпраця з окупантами в ході війни це

 А)колабораціонізм;    Б)голокост;   В)гетто;   Г) «новий порядок»

    6.Територію України було остаточно  захоплено окупантами

  А)1943р;     Б)  1942р;       В)1944р;           Г)1945р

 

Рівень 2-1б

  7.Оборона яких міст України тривала найдовше?

  8. Назвіть основні райони на території України де активно діяли загони УПА.

  9.Коли було звільнено м.Київ від окупантів?

 

Рівень 3-1.5б

10.Дайте визначення термінам:1)остарбайтери; 2)радянізація;  3)гетто

11.Назвіть операції у ході яких було визволено Правобережну та Південну Україну.

 

Рівень 4-3б

 

12.Чи можна було запобігти поразці Червоної Армії на початку радянсько-німецької війни?Відповідь аргументуйте

 
13.11.2020

Тема: 1920-1921 рр. від Варшавської угоди до утвердження більшовицького режиму в Україні

1.       Опрацюйте §16 підручника - https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та оформіть конспект

2.       Перегляньте відео за посиланням:

-           «Барон Врангель» - https://www.youtube.com/watch?v=LMQohKzQyq8

-          «Розгром Врангеля і Махна» - https://www.youtube.com/watch?v=1n38cyxKYFc

 

3.       Дайте відповіді на запитання: 1) Які землі на заході втратила Україна за Варшавською угодою? 2) Коли було укладено Ризький мир? 3) Охарактеризуйте передумови війни союзницьких українсько-польських військ із більшовиками 1920 р. 4) Яку роль у подіях Української революції відіграв Другий  зимовий похід?

 

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

12.11.2020

Тема: 1919 рік: польська окупація, денікінський режим, більшовики

1.      На основі  §13-14 підручника - https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та додаткового матеріалу складіть опорний конспект.

План

  1. Політика радянської влади в Україні в 1919 році
  2. Денікінський режим. Перший Зимовий похід
  3. Відновлення більшовицького режиму наприкінці 1919 – на початку            1920 року

 

1. Наприкінці листопада 1918 року на території РСФРР було сформовано Тимчасовий робітничо-селянський уряд України. 6 січня 1919 року спеціальним рішенням уряду назва УНР була замінена на УСРР. 29 січня             1919 року Тимчасовий робітничо-селянський уряд України було перейменовано в Раду Народних комісарів, яку очолив Х. Раковський.

Через невизначеність обставин більшовики не наважилися на вибори до рад. Створюються надзвичайні органи влади – революційні і військово-революційні комітети. У сільській місцевості формуються комітети бідноти. Таким чином більшовики, прийшовши до влади під гаслом «Влада Радам», не поспішали передавати владу виборним органам «радам».

ІІІ з’їзд КП(б)У на початку березня 1919 року бере курс на запровадження в Україні політики «воєнного комунізму».

«Воєнний комунізм» – це соціально-економічна політика більшовиків в УСРР у 1919-1920 роках з метою переходу до нового суспільного ладу – комунізму.

Метою політики «воєнного комунізму» було мобілізувати ресурси для боротьби з антибільшовицькими силами та придушити національно-визвольний рух.

Руйнується економічна система України яка базувалася на ринкових відносинах (ліквідуються товарно-грошові відносини).

На селі:

·        запроваджується продрозкладка (вилучення до 85% урожаю практично безоплатно);

·        введення монополії держави на продаж та заготівлю хліба;

·        заборона оренди, найманої праці, кругова порука;

·        формування продзагонів для вилучення продовольства;

·        насильницьке насадження комун (об’єднується все майно).

У промисловості:

-      націоналізація всіх підприємств і встановлення державного контролю над виробництвом;

-      загальна трудова повинність із 18 років;

-      мілітаризація праці (трудові армії);

-      зрівнялівка в оплаті праці.

Торгівля і фінанси:

ü  заборона вільної торгівлі, прямий товарообіг;

ü  карткова система постачання для міського населення;

ü  безоплатні житло, комунальні послуги, транспорт.

Реформи запроваджувалися методом терору, жорсткої централізації, конфіскації і реквізиції (вилучення) майна.

В результаті катастрофічно скорочується виробництво, формуються адміністративні методи управління. Різке падіння життєвого рівня людей призвело до соціальної напруги і розгортання руху опору проти більшовиків.

10 березня 1919 року затверджується перша Конституція УСРР (за зразком Конституції РСФРР), яка закріпила диктатуру пролетаріату, скасування приватної власності, владу трудового народу тощо. Вищі органи влади: Всеукраїнський з’їзд рад і обраний ним Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет (Петровський); уряд – Рада Народних Комісарів.

2. Характер воєнних дій улітку 1919 року визначала боротьба між трьома силами: Червоною армією, білогвардійцями, армією УНР. 3 січня 1919 року в Донбасі розпочинається наступ військ Денікіна (білогвардійці). 19 травня денікінці перейшли в наступ на всій донецькій дільниці Південного фронту.            27 травня вони захопили Луганськ. 25 червня було взято Царицин (Волгоград) у Поволжі. У липні Денікін підписав наказ про наступ на Москву. Добровольча армія мала виставити контроль над Україною і звідси розпочати наступ на Москву.

Швидкій ліквідації більшовицької влади на Правобережжі сприяли війська Директорії і уряду ЗУНР. У другій половині липня 1919 року вони розпочали спільні дії проти радянських військ. Є. Петрушевич та його уряд орієнтувалися на боротьбу проти Польщі і радянської Росії і були готові до тактичного союзу з Денікіним. Петлюра був готовий до переговорів із Леніним про спільну боротьбу проти Денікіна. У результаті надалі діяли дві армії і два уряди.

30 серпня частини Червоної армії без бою залишили Київ. Майже одночасно з українськими військами до міста увійшли білогвардійці. Спроби порозумітися з денікінцями провалилися («у єдиній неподільній Росії» Денікіна не було місця «самостійній Україні»).

6 листопада УГА приєдналася до Денікіна.

Денікінський режим в Україні характеризувався невизнанням УНР. Територію України було поділено на Харківську, Київську, Новоросійську області, які очолювали російські генерали з необмеженими повноваженнями. Відновлюється приватна власність, націоналізовані підприємства повертаються власникам. Скасовується 8-годинний робочий день. Відновлюються товарно-грошові відносини, але при цього му обіг українських грошей забороняється. Третину хліба, половину сіна, частину овочів селяни мали безоплатно передавати поміщикам. Разовий податок на користь денікінської армії складав 5 пудів зерна з десятини.

Російська мова оголошується державною. Закриваються українські школи і видання. Припиняється робота АН України. Запроваджується цензура. Відбуваються єврейські погроми. Така політика спричинила опір майже всіх верств населення (селянські та робітничі повстання; петлюрівські рейди, дія загонів Махна, Зеленого та ін.; підпільні партизанські групи більшовиків). Під натиском Червоної армії наприкінці березня 1920 року денікінці залишили Новоросійськ.

Генерал М. Омельянович-Павленко і частина військ УНР у складі Запорізької, Волинської і Київської груп 6 грудня 1919 року вирушили в рейд по тилах денікінської і Червоної армії – знаменитий Зимовий похід. Війська подолали дві тисячі кілометрів з боями, перш ніж навесні 1920 року (у травні) перейти у зайняті поляками райони

 

3. 16 грудня 1919 року більшовики знову зайняли Київ.

Утретє повернувшись в Україну, більшовики зробили все для того, щоб ніколи не втратити контроль над нею.

11 грудня 1919 року було створено Всеукрревком – тимчасовий вищий законодавчий та виконавчий орган влади на чолі з Г. Петровським. Лише в лютому 1920 року відновлюється діяльність ВУЦВК та Раднаркому України.

VІІІ Всеросійська партконференція більшовиків 4 грудня 1919 року прийняла резолюцію «Про радянську владу в Україні».

Більшовики прагнули створити в суспільстві видимість, що їхня політика щодо України кардинально змінилася:

o   формально визнавалася незалежність УСРР;

o   створюються комітети незалежних селян (комнезамів) як опора радянської влади на селі;

o   відмова від політики русифікації;

o   пом’якшення політики «воєнного комунізму» (не насаджуються масово комуни, більше поміщицьких земель розділено між селянами, зменшилася кількість радгоспів).

Але відмова селян виконувати продрозкладку зумовила нову хвилю «червоного терору». Розстріли, кругова порука та інші форми тиску не дали бажаних результатів. Тому репресії посилилися.

Не було єдності і серед українських більшовиків. Члени КП(б)У                     С. Мазлаха і В. Шахрай у книзі «До хвилі. Що діється на Україні і з Україною» піддали нищівній критиці національну політику більшовицької партії за що були виключені з рядів КП(б)У.

Існували і інші напрямки комуністичного руху в Україні. У травні        1918 року утворилося ліве крило УПСР (боротьбисти), яке з березня 1919 року перейшло на комуністичну платформу. Члени організації обстоювали незалежність України та створення окремої української Червоної Армії. Під тиском РКП(б) верхівка партії перейшла на позиції більшовиків і в березні 1920 року оголосила про саморозпуск.

У січні 1920 року виникла УКП (укапісти). Її основу склали частина членів УСДРП (незалежників) і боротьбистів, які не увійшли до КП(б)У. Це була нечисленна партія, яка спиралася на український пролетаріат. Поділяючи комуністичні ідеали, підтримувала ідею самостійності УСРР. У березні               1925 року саморозпустилася, не бачачи перспектив подальшої боротьби.

З середини 20-х років єдиною політичною партією в Україні стала КП(б)У яка утворилася в липні 1918 року і діяла як частина РКП(б), повністю втілюючи в життя політику більшовиків.

 Перегляньте відео «Політика більшовиків в Україні в першій половині ХХ століття» - https://www.youtube.com/watch?v=mEiJ1kTMVas

3.Опрацюйте презентаційний матеріал – «Денікінський режим» - https://drive.google.com/file/d/1KOE8c59ddSqKCHhMpXfpYAZakpsNQgQc/view?usp=sharing

 Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

 

 

11.11.2020

ФАКУЛЬТАТИВ

Українські землі  у ІІ половині ХVІ століття

1.     Перегляньте відео за посиланням:

-          «Українські землі у ІІ половині  ХVІ століття» - https://www.youtube.com/watch?v=t_OB5ZkV4zA

-   https://www.youtube.com/watch?v=DSlsMb7qHFo

2. Пройдіть тестування за посиланням - https://naurok.com.ua/test/start/32536

 Скрін результатів тесту надіслати на вайбер - 0686398619

10.11.2020

Тема: 1919 рік: Директорія, більшовики, Отаманщина

1. Опрацюйте матеріал підручника параграф 14 - https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та складіть опорний конспект

2.Перегляньте відео "Директорія УНР"  - https://www.youtube.com/watch?v=_kvFAVhb78Q

3. Дайте відповіді на запитання: 1) До якого повстанського отамана приєдналися війська М.Григорєва влітку 1919 року 2) Що називають "Київською катастрофою"? 3) На які адміністративні одиниці поділив українські землі А.Денікін? ;) Кому передав владу А.Денікін після поразки своєї армії?

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

06.11.2020

Тема: Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР

1.      Перегляньте відеоматеріали за темою «Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР» - https://www.youtube.com/watch?v=fMeC9MrR4v4

-          «ЗУНР» - https://www.youtube.com/watch?v=UxwleZGFOHo та оформіть конспект

2.      Дайте відповідь на запитання: «На перше місце серед досягнень у діяльності ЗУНР український історик ХХ ст.. І.Лисняк –Рудницький ставив державний правопорядок. У чому він виявлявся в ЗУНР? Чому його наявність є важливою для оцінки діяльності держави? Чому, на вашу думку, його доцільно вважати головним досягненням влади ЗУНР?»

Фото виконаних завдань надіслати в особисті повідомлення у viber - 0686398619

05.11.2020 

Тема: Західноукраїнські землі в Українській революції 

1. Опрацювати § 13 https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing  та складіть опорний конспект.

2. Перегляньте відео:-

 «ЗУНР» - https://www.youtube.com/watch?v=jBWnlffQz-g

-         «Коротка історія ЗУНР» - https://www.youtube.com/watch?v=1tO0QriSTMU

-         «Проголошення акту Злуки» - https://www.youtube.com/watch?v=JO2bPqSMX0Q&t=62s

3. Пройдіть тестування за посиланням - https://naurok.com.ua/test/start/21677

 Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

 

03.11.2020

Тема: Українська Держава.Директорія

1.      Опрацювати § 11-12 підручника – https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та випишіть основні дати, поняття.

2.      Перегляньте відео:

-          «Українська Держава гетьмана Пасла Скоропадського» - https://www.youtube.com/watch?v=HXUNw98Oh9k

-          «Директорія УНР» - https://www.youtube.com/watch?v=dhOFYclkZ0 

3.      Пройдіть тестування на порталі - https://naurok.com.ua/test/start/22006

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

30.10.2020

Тема: Контрольна робота

з теми: «Початок Української революції 1917 – 1918 та боротьба за українську державність»

1.      Політика, яка полягала у пропаганді національної винятковості, розпалюванні національної ворожнечі й ненависті, називалас

А  шовінізм;Б  бюрократизм;В  волюнтаризм;Г  гегемонізм.

2.      Позначте дату утворення Центральної Ради: 

А  березень 1917 р.;

Б  квітень 1917 р.;

В  травень 1917 р.;

Г  червень 1917 р.

3.      Перший Універсал Центральної Ради був проголошений у:

А  травні 1917 р.;

Б  червні 1917 р.;

В  липні 1917 р.;

Г  серпні 1917 р.

4.      Коли  відбулося  проголошення  незалежності  Української  Народної Республіки:


А  вересень 1917 р.;

Б  листопад 1917 р.;

В  грудень 1918 р.;

Г  січень 1918 р.


5.      У січні-лютому 1918 р. радянська влада була встановлена у:


А  Миколаєві, Херсоні, Криму, Єлисаветграді;

Б  Харкові, Павлограді, Олександрівську;

В  Чернігові, Житомирі, Луцьку;

Г  Львові, Луцьку, Тернополі.


6.      У яких регіонах України був найбільшим вплив партії більшовиків?


А  На Донбасі та Харківщині;

Б  у Західній Україні;

В  на Полтавщині;

Г  на Київщині.


7.      Головою Української Центральної Ради в 1917 р. був обраний:


А  Д. Дорошенко;

Б  М. Грушевський;

В  В. Винниченко;

Г  М. Міхновський.


8.      Тимчасовий Генеральний Український комітет при УНР очолив:


А  С. Петлюра;

Б  В. Винниченко;

В  М. Терещенко;

Г  І. Церетелі.


9.      Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові відбувся у:


А  жовтні 1917 р.;

Б  грудні 1917 р.;

В  січні 1918 р.;

Г  лютому 1917 р.


10.  Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.


А  Конфронтація

Б  декрет

В  маніфест

Г  декларація

 

 

 

 

 

1  назва найважливіших актів вищестоячих   державних органів

2  заяви від імені держави, уряду, партії, організації, урочисте проголошення основних принципів, а також документ, в якому вони розкриті

3  протиборство, протистояння, сутички,   конфлікт

4  акт верховної влади, політичної партії, громадських організацій у формі урочистого звернення до народу у зв’язку з визначною політичною подією

 

5  тимчасовий документ конституційного характеру.


11.  Розташуйте події в хронологічній послідовності:


А  початок роботи з’їзду рад у Харкові;

Б  захоплення більшовиками Маріуполя;

В  захоплення російськими військами Харкова;

Г  створення нової  радянської УНР  із  власним  урядом — Народним Секретаріатом.


12.  Розташуйте в логічній послідовності такі події:

А  бій під Крутами;

Б  маніфест СНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради;

В  прийняття IV Універсалу;

Г  діяльність Українського національного конгресу.


Фото виконаної роботи  надіслати на вайбер - 0686398619

28.10.2020

ФАКУЛЬТАТИВ

ТЕМА: Українські землі у складі Великого князівства Литовського

1.     Перегляньте відео:

-         «Входження українських земель до складу Князівства Литовського» - https://www.youtube.com/watch?v=j_SHV_VXr84&feature=youtu.be

-         «Литовська експансія» - https://history.vn.ua/video/ukraine100x3/62.html

2.     Виконайте тест за посиланням - https://naurok.com.ua/test/start/520843

Скрін результатів тесту надішліть на вайбер - 0686398619

27.10.2020

Тема: Урок-узагальнення за темою “Початок Української революції»

1.     Розставте події в хронологічній послідовності, складіть хронологічну таблицю. Всеукраїнський національний конгрес; виступ самостійників; проголошення Української Народної Республіки; створення Української Центральної Ради; бій під Крутами; проголошення незалежності УНР; утворення Генерального секретаріату; проголошення Кримської Народної Республіки; підписання Берестейського (Брестського) мирного договору між УНР та Центральними державами.

2.     Порівняйте чотири Універсали УЦР за критеріями: дата появи; передумови; основний зміст; наслідки прийняття.

 

3.     Проаналізуйте програмні засади українських політичних партій на початку Української революції.

Завдання виконувати у робочих зошитах із зазначенням дати та теми. Фото виконаних завдань надіслати на вайбер, зазначивши Прізвище та групу - 0686398619

 

23.10.2020

Тема: Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку – навесні 1918 р.

1.     Опрацюйте § 10 підручника - https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharingт

2.     Дайте відповіді на запитання: 1) Коли УЦР підписала Брестський договір із Центральними державами? 2) Кому належала законодавча влада за Конституцією УНР 1918 р.? 3) Чому німецьке командування в березні 1918 р. вирішило усунути УЦР? 4) Як відбулося відновлення влади УЦР над територією УНР?

3.     Повторити §5-10.

 Результати Вашої роботи надіслати на вайбер - 0686398619

22.10.2020

Тема: Війна більшовицької Росії з УНР взимку-навесні 1918 р.

1. Опрацюйте пункт 1-2 § 8 підручника за посиланням - https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та випишіть основні події та дати, що стосуються початку агресії більшовицької Росії проти УНР та першої війни більшовицької Росії з УНР.

2. Дати відповідь на запитання: 1) Які вимоги  до УЦР висунула РНК Росії у своєму ультиматумі? 2) Що таке ультиматум? 3) Якою була територія радянської УНР? 4) Що таке «війна декретів»? 5) Коли відбувся бій під Крутами? 6) Що проголосив ІV Універсал щодо української державності?

Виконання завдань оформити у робочих зошитах  та надіслати мені на вайбер -  0686398619

21.10.2020 

ФАКУЛЬТАТИВ

Тема: Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинськоъ держави 

1.   Опрацюйте матеріал за посиланням «Політичний, соціальний устрій і господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави Галицько – Волинської держави та оформіть конспект https://geomap.com.ua/uk-uh7/286.html

2.     Перегляньте відео - https://www.youtube.com/watch?v=bt2YGyZ1558

Виконайте тестування за посиланням - https://naurok.com.ua/test/start/20740

 Cкрін результатів тесту та конспект надіслати на вайбер - 0686398619

20.10.2020

Тема: Події 1917 р. в  Криму

1.     Опрацювати §9 підручника - https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та оформити конспект

2.     Дати відповідь на запитання: 1)Представники скількох національностей населяли Крим станом на середину 1916 р.? 2) Як виник Мусвиконком? 3) Хто такий муфтій? 4) Як називався татарський національний уряд? 5) Що таке Рада народних представників? 6) Коли було проголошено створення Кримської Народної Республіки?

 

Фото виконаних робіт надіслати мені на вайбер – 0686398619

19.10.2020

Тема: Проголошення Української Народної Республіки

1.     Опрацюйте § 7 підручника -  https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та    випишіть дати основних подій

2.     Пройдіть тестування на порталі - https://naurok.com.ua/test/start/7431

3.     Продовжіть  складання таблиці « Універсали Української Центральної Ради»

 

Універсал, дата проголошення

Історичні умови прийняття

Основні положення

Історичне значення

 

 

 

 

16.10.2020

Тема: Розгортання Української революції у березні – травні 1917 р.

1.     Опрацюйте § 6 підручника -  https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та    випишіть дати основних подій

2.     Дайте відповіді на запитання: 1) Коли було оприлюднено І Універсал УЦР? 2) Хто очолив Генеральний Секретаріат у червні 1917 р.? 3) Коли відбулося повстання полуботківців? 4)  Що таке більшовизація рад? 5) Хто став командувачем Першого Українського корпусу?

3.     Розпочніть складання таблиці « Універсали Української Центральної Ради»

 

Універсал, дата проголошення

Історичні умови прийняття

Основні положення

Історичне значення

 

 

 

 

 Фото виконаних робіт надіслати на вайбер - 686398619

 


15.10.2020


Тема: Початок Української революції

1.1. Опрацюйте § 5 підручника - https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing та випишіть у робочі зошити основні події та дати

2.    2. Перегляньте відеоматеріали - https://www.youtube.com/watch?v=kS83HbMqkkk

3.     3. Виконайте тестові завдання:

  1. Яка дата була визнана засновниками Української Центральної Ради як день її виникнення?  

А)15 березня 1917 р.  Б)20 березня 1917 р. В)25 березня 1917 р. Г)30 березня 1917 р. 

2. Хто був ініціатором заснування «Українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка»? 

 А)М. Грушевський  Б) В. Винниченко  В)М. Міхновський  Г) С. Єфремов 

3.Яку назву мав перший уряд автономної України, сформований після проголошення I Універсалу УЦР? 

 А)Народний Секретаріат  Б)Генеральний Секретаріат   В)Рада Народних Міністрів 

 Г) Рада Народних Комісарів

Запитання 4

4.Яким Універсалом УЦР була проголошена Українська Народна Республіка? 

 А) першим   Б) другим   В) третім   Г) четвертим

Запитання 5

5. Де було проголошено створення радянської Української Народної Республіки?  

А)Київ   Б)Харків  В) Одеса   Г) Миколаїв

6.Яка подія відбулася у день бою під Крутами? 

 А)захоплення Києва більшовицькими військами М. Муравйова 

 Б) Раднарком Росії висунув ультиматум УЦР 

В) більшовицький заколот у Києві 

 Г) проголошення радянської УНР 

7.Якій організації належала влада в Криму після більшовицького перевороту у Петрограді? 

 А)Мусвиконкому 

Б)Раді народних представників 

 В)Українській Центральній Раді Г) Тимчасовому уряду

8. Кримська Народна Республіка була  

А)результатом самовизначення кримськотатарського народу 

 Б) автономною одиницею Української Народної Республіки 

 В)результатом самовизначення російського народу півострова 

 Г)радянською республікою, створеною у Криму більшовиками

9.Хто очолював українські частини під час Кримської операції 1918 р.? 

А)П. Болбочан  Б) С. Петлюра  В)Є. Коновалець  Г)В. Винниченко 

10. Якому історичному діячеві належать такі факти біографії:

«Державний і політичний діяч, публіцист, організатор українських збройних сил, член УЦР, з травня 1917 р. – голова Українського Військового Генерального Комітету»?

 А)В. Винниченку   Б)С. Петлюрі   В)М. Міхновському  Г) С. Єфремову

11.Які положення розкривають зміст ІІ Універсалу УЦР? 

 А)оголошення про початок мирних переговорів з Центральними державами 

 Б)поповнення УЦР представниками національних меншин 

 В)відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів 

 Г)пропозиція Тимчасовому уряду затвердити Генеральний Секретаріат як найвищий крайовий орган влади 

 Д)проголошення утворення Української Народної Республіки 

 Е) проголошення автономії України у складі федеративної Росії 

 Є)поширення влади УЦР на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини

Фото виконаних робіт надіслати мені на вайбер-0686398619 

 

                        17.09.2020

 Практичне заняття 1. Перша світова війна як виклик людському виживанню

ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Робота із візуальними джерелами

 

                                                                                            

 1. Проаналізуйте джерела і визначте яким історичним особам або подіям вони відповідають.

Орієнтовний перелік:  1 - генерал Брусилов, граф Бобринський, історик Дорошенко;                   2 - вступ австрійських військ до Львова, російське військо у Львові, взяття Львова;           3 - Брусиловський прорив, легіон Українських січових стрільців в Карпатах на горі Маківка, засідання Головної української ради;                                                                                                     4 - святкування храмового свята в столиці, біженці на Тернопільщині, ярмарка на Львівщині.

 

Завдання 2. Робота з історичними джерелами

   Лист українського солдата Андрія Рубльова з Південно-західного фронту (Російська армія, 29 травня 1916 р.)

Ряди наші змішалися з вогнем і землею і коли ми з криком ура добігали до  ворожих окопів, то я тільки памятаю, що кулі і снаряди свистіли і ревіли навколо, а люди падали.  Але скільки там було солдат: на місце вбитих і поранених все нові і нові… І коли все ж таки добігли до їх дротяної загорожі, за якою були і окопи, то я одну за однією кинув свої чотири бомби в їх окопи. А  потім в багнети... Дорога сестричка, яка огидна справа війна. Коли вдариш в людину багнетом, то він йде як в подушку і самому робиться просто нудно… Як і завжди австро-германці атаки бояться, швидко тікають… А з права кулемет, та–та-та і прожектор та ракети частіше стали освітлювати, так що я побачив свої руки, вони в крові. Я подумав, а скільки своїми бомбами я убив людей, а багнетом переколов, а за що все це?”

1. Про що пише солдат?  Яке враження справляє на вас цей лист?Які настрої в армії у 1916 році він ілюструє?

 

             Очима очевидців

1)      «У мемуарах про причини, які вабили молодих жінок до військової служби, керівниця жіночої чоти О. Степанів зауважила так: “Це був порив молодості, бажання незвичайних пригод, нудьга буденщини, втеча від життєвих обов’язків. З іншого боку, жінки мали схильність до самопожертви, поклик виконати свій обов’язок перед народом, а також прагнення довести всьому світові, що здатні впоратися з будь-якою роботою”.

2)      Австрійський журналіст Франц Мольнар у виданні «Neue Freie Presse» відзначав, що «одним із романтичних чудес війни», особливістю українських 21 військових формувань є те, що в їх складі є вдягнені в польову уніформу дівчата, які виконують військову службу нарівні з чоловіками. Та насправді жінки у військових умовах не відчували жодної підтримки ні від суспільства, ні від командування». (Джерело: Жіноча чота: 33 невідомі вояки в історії січових стрільців. http://www.uamodna.com/articles/zhinocha-chota-33-nevidomi-voyaky-v-istoriyisichovyh-striljciv/)

                             Завдання: Про що пишуть очевидці подій?  Яким було життя жінок-вояків?

 

Підсумкові запитання до висновку:

ü  В якому становищі опинилися солдати на фронті?

ü  Як змінювалося  життя людей в тилу?

ü  Яким було ставлення до війни українців?

 

Практичну роботу виконати в зошитах із зазначенням дати. Скрін надіслати на вайбер   15.09.2020

                                       Тема: Воєнні дії на території України в 1916-1917 рр.

1. Опрацювати презентаційний матеріал за посиланням https://drive.google.com/file/d/1BQm136-UXK6VFpTeFwASscwf2X5jAFIq/view?usp=sharing 

2. Прочитати параграф 4 підручника https://drive.google.com/file/d/11kcbkA2Q_ps6g9h5TKUUkG8hT96CGWt3/view?usp=sharing

3.  Дати відповідь на запитання: 1) Якими були втрати австро-угорської та російської армій на вересень 1916 р.? 2)Чиєю перемогою завершився бій УСС із російською армією в районі гори Лисоня в 1916 р? 3) Яку назву мав друкований орган полку УСС? 4) Що таке інтернування? 5) Якою була кількість мобілізованих із Наддніпрянщини до російської армії в роки війни?


 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

24.03.2021

Урок узагальнення і контролю знань "Облаштування повоєнного світу. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства"

І рівень (0.5 б)
1. Коли відбулася Ялтинська конференція?
А) березень 1946 б) 4-11 лютого 1945 в) травень 1945
2. В якому році відбулася Потсдамська конференція?
А) вересень 1946 б)березень 1945 в)7 липня 1945
3. Станом на 2019 рік скільки країн увійшло до ООН?
А)50 б)98 в)193 г)212
4. В якому році була прийнята декларація прав людини?
А) 1966 б) 1948 в)1989 г) 1956
5. Коли відбулося проголошення «плану Маршалла»?
А) 1945 б)1948 в)1947 г)1956
6. Падіння диктатури «чорних полковників» у Греції відбулося:
А)1945 б)1978 в)2018 г)1974
ІІ рівень (1б)
7. Дайте визначення поняттям: репарації, рейганоміка, тетчеризм, «холодна війна», альянс, сепаратизм.
8. Розшифруйте абревіатури: ООН, СРСР, ФРН, НДР, РБ, ГА.
9. З якими історичними подіями асоціюються дати: 1945р., 1966р., 1954 р., 2019, 2005р.
ІІІ рівень(1.5 б)
10 . У чому сутність та основні заходи «плану Маршалла»?
11. У чому полягала сутність та зміст реформ Ергарда та Аденауера?
ІУ рівень (3 б)
12. Охарактеризуйте політичну діяльність (на вибір) Маргарет Тетчер, Ангели Меркель.

Фото виконаної роботи надіслати у viber

 

13.11.2020 

Тема: Японія та Китай у міжвоєнний періоl 

1.      Опрацюйте § 21-22  підручника за посиланням - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing та оформіть конспект.

2.      Перегляньте відеоматеріали на вибір:

-         «Японія» - https://video.novashkola.ua/10-klas/istoriya-10-klas/urok-15/

-         «Китай» - https://video.novashkola.ua/10-klas/istoriya-10-klas/urok-16/

-         «Чан Кайші» - https://drive.google.com/file/d/1w7Pb_pSbeCfixjhsTPuFFMyIQZ9cyLfm/view

3.      Пройдіть тестування - https://naurok.com.ua/test/start/135424

 

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

 

12.11.2020

Тема: Контрольна робота за темою «Держави Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період»

 

Виконайте тестові завдання та надішліть на вайбер - 0686398619

 

1.      Назвіть роки польсько­-української війни:

 А)1910–1919 рр.;  Б) 1917–1922 рр; В)1918–1919 рр. Г)1918–1922 рр

2. Назвіть рік існування Угорської радянської республіки

 А)1920 р.;Б)1919 р.;В)1918 р.Г)1921 р

3.Монархо-­фашистська диктатура в Болгарії була установлена

 А)1936 р.;Б)1939 р.;В)1935 р.;Г)1933 р.

4. Назвіть рік встановлення диктатури Й. Антонеску в Румунії

 А)1934 р.;Б)1938р.;В)1936 р.;Г)1940 р

5.Яка територія після Першої світової війни не увійшла до складу Румунії?

 А)Трансільванія;Б)Бессарабія;В)Закарпатська Україна;Г) Північна Буковина

6.  Назвіть землю, що не увійшла до складу новоутвореної держави Чехо-Словаччини у 1918 р

 А)Богемія;Б)Моравія;В)Хорватія;Г)Судетська область

 7.«Залізногвардійці» — це __ :А)представники монархічної еліти в Югославії;

 Б)члени національно-­визвольного руху в Польщі;

  В)представники ліворадикального крила соціалістичної партії Болгарії;

 Г) члени профашистської організації в Румунії.

8.Що означає термін — режим «санації»? 

А)Авторитарний режим у Польщі, спрямований на консолідацію нації;

 Б)диктаторський режим у Румунії, спрямований на оздоровлення нації;

 В)демократичний режим у Королівстві сербів, хорватів та словенців,

спрямований на консолідацію держави;

 Г)диктаторський режим в Австрії, спрямований на установлення стабільності в повоєнний час

9.1940 р. Румунію було проголошено легіонерською державою, а Й. Антонеску отримав звання:

 А)коменданте;Б)кондуктор; В)фюрер; Г)дуче.

10. Т. Масарик — це __ :

 А)міністр внутрішніх справ Угорщини; Б) президент Чехо­-Словаччини;

 В)президент Польщі; Г)військовий міністр Чехо­-Словаччини

11. Як називався законодавчий орган Югославії після того, як вона сталаконституційною монархією?

 А)Палата народних депутатів;  Б)Народна скупщина;

 В) Рада народних комісарів;  Г) Вельможне віче

12. Яка подія передувала установленню східних кордонів між Польщею та

УCРР?

 А)Радомирський бунт;  Б)Антикомінтернівський пакт  В)Мюнхенська змова; фф Г)Ризький мирний договір
13. Охарактеризуйте  становище  1 з країн на вибір (Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія,Болгарія,Югославія) у міжвоєнний період.

 

 

10.11.2020

Тема: Практичне заняття «Центрально-Східна Європа: вибір між демократією та авторитаризмом»

Інструкція до виконання практичного заняття

 

Завдання 1. Користуючись матеріалами параграфів 15-20 та інтернет-ресурсами заповнити таблицю « Країни Центральної та Східної Європи у 20-30 роки ХХ століття» 

 

Польща

Чехословаччина

Угорщина

Румунія

Болгарія

Югославія

Територія держави (яким документом чи договором регламентуються її кордони після І Світової Війни)

 

 

 

 

 

 

Етнічній склад населення, його віросповідання

 

 

 

 

 

 

Форма правління

 

 

 

 

 

 

Режим в країні,  очільник

 

 

 

 

 

 

Особливості режиму

 

 

 

 

 

 

Орієнтація у зовнішній політіці напередодні ІІ Світової Війни

 

 

 

 

 

 

Становище українців у цій країні (за умови, що вони там проживають)

 

 

 

 

 

 

 

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

 

05.11.2020

Тема: Угорщина, Югославія в міжвоєнний період

1.     Опрацювати § 20 підручника - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing , складіть конспект

2.     Дайте відповіді на запитання: 1) Яким чином була утворена Югославія? 2) Дайте оцінку внутрішній політиці урядів Югославії в 1920-1930-ті рр..? 3) Як склалася доля Югославії після агресії Німеччини та її союзників?

3.     Перегляньте відео «Угорщина.Югославія» - https://video.novashkola.ua/10-klas/istoriya-10-klas/urok-13/

 Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

03.11.2020
Тема: Болгарія в міжвоєнний період

1. Опрацювати § 19 підручника за посиланням - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing та випишіть основні події та дати.

2.Дайте відповідь на запитання: 1) Який вплив мала Перша світова війна на розвиток Болгарії? 2) чому реформи започатковані урядом А. Стамболійського, не набули розвитку? 3) Чому «вересневе» повстання 1923 р. зазнало поразки? 4) Яку політику проводили уряди А.Цанкова і А.Ляпчева?

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

 

30.10.2020

Тема: Угорщина та Румунія в міжвоєнний період

1.      Опрацювати §17-18 підручника за посиланням - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing та оформити конспект.

2.      Напишіть коротке есе на тему: «Чи можна говорити, що режим Йона Антонеску був фашистським?»

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

 

27.10.2020

Тема: Польща та Чехословацька республіка в міжвоєнний період

1.     Опрацюйте  § 15-16 підручника - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing  та випишіть основні події та дати

2.     Перегляньте відео «Країни Центарально-Східної Європи в 30-ті роки ХХ століття» - https://www.youtube.com/watch?v=lyevj04KHfA

-         Юзеф Пілсудський - https://drive.google.com/file/d/1jOkUOCaZiVcXNMEhEGVcGpOt021sebdT/view

3.     Пройдіть тестування за посиланням - https://naurok.com.ua/test/start/37766

 Фото виконаної роботи та скрін результатів тесту надіслати на вайбер - 0686398619

23.10.2020

Контрольна робота за темою «Провідні держави світу в міжвоєнний період»

I.  Завдання  цієї форми  складаються  з чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

 

1.    З наведених тверджень вибрати те, яке вказує на причини, які викликали економічну кризу 1929 – 1933 рр.? 

А) різке падіння курсу акцій 

Б) некомпетентність втручання урядів держав у сферу виробництва 

В) надвиробництво товарів, значне зниження їх збуту 

Г) прихід до влади президента У. Гардінга

 

2.    «Кришталева ніч» - це:

А) масові репресії в Німеччині   

Б) акції по знищенню євреїв    

В) державний переворот в Італії   

Г) знищення опозиції А. Гітлеру в НСДАП

 

3.    В якому році Німеччина була проголошена республікою?

А) 1917 р.         Б) 1918 р.          В) 1919 р.              Г) 1920 р.

 

4.    Хто не очолив уряд Народного фронту у Франції?

А) М. Торез          Б) Е.Даладьє         В) Р. Пуанкаре        Г) Л. Блюм

 

5.    Яка з цих країн пізніше всіх вийшла зі світової економічної кризи? 

А) Франція            Б) Великобританія            В) США              Г)  СРСР

 

6. Нацисти прийшли до влади в Німеччині: 

А) цілком легітимно  

Б) шляхом державного перевороту   

В) в результаті народної революції  

Г) в результаті «пивного путчу»

 

7. Світова економічна криза сталася в період:

 А) 1918-22 рр.     Б) 1927-32 рр.      В) 1929-33 рр.        Г) 1931-33 рр.

 

8. Хто очолив фашистський рух в Італії? 

А) Б.Муссоліні        Б) А. Гітлер      В) Г. Гімлер        Г) В.Капп

 

9. Фаланга, військовий переворот, громадянська війна, інтербригади. Про яку країну йде мова? 

 А) Німеччина    Б) Італія     В) Іспанія     Г) Франція

 

10. Як італійці називали свого вождя Б. Муссоліні? 

А) фюрер         Б) каудильйо       В) дуче        Г) батько

 

11. Згідно з «Лютеранським пактом» 1929 р. виникло:

А) Веймарська республіка                Б) держава Ватикан   

В) блок Народний фронт                  Г) «Союз Спартака»

 

12. Які з перерахованих президентів США знаходились при владі в період «проспериті»? 

А) Вільсон і Кулідж     

Б) Гувер і Рузвельт

В) Вільсон і Рузвельт

Г) Кулідж і Гардінг

 

ІІ рівень: розташуйте події в хронологічній послідовності (3 б)

13.

 

А

  Підписання Лютеранського пакту     

 

Б

Революція в Іспанії

 

В

«Пивний путч» в Німеччині                                                                                                                                                                                                                                         

 

Г

Закінчення громадянської війни в Іспанії

 

Д

«Ніч довгих ножів» в Німеччині

 

Є

Династична криза у Великобританії

14.

 

А

  Початок «Великої депресії» в США                                                                                                                                                                                                                                               

 

Б

Обрання Ф.Д. Рузвельта Президентом США

 

В

«Похід на Рим» Б. Муссоліні

 

Г

Перемога на виборах у Франції блоку Народний фронт

 

Д

Проголошення Німеччини республікою

 

Є

Проголошення А. Гітлера «фюрером Третього Рейху»

 

ІІІ рівень: встановіть відповідність (3 б)

15.

1

Віктор Емануїл ІІІ

 

А

США

2

К. Кулідж

Б

Велика Британія

3

Р. Макдональд

В

Франція

4

Альфонс ХІІІ

Г

Італія

5

Л. Блюм

Д

Німеччина

6

П. фон Гінденбург

Є

Іспанія

16.

1

Й. Гембельс

 

А

США

2

Пій ХІ

Б

Велика Британія

3

Ф.Б. Франко

В

Франція

4

Е. Даладьє

Г

Італія

5

Н. Чемберлен

Д

Німеччина

6

У. Гардінг

Є

Іспанія

 

IV  рівень

17. Розкрийте основні заходи «нового курсу» Рузвельта.

Завдання виконати у робочих зошитах із зазначенням дати та поміткою «Контрольна робота» та надіслати на вайбер  - 0686398619

 

22.10.2020

Практичне заняття:  «Тоталітарні режими: державний контроль над публічним життям і суспільною свідомістю»

Завдання 1: Чи погоджуєтеся Ви з твердженням І. Лосева про те, що тоталітаризм народжується не з диктатур чи тиранії, а з «демократії без берегів»? Які відомі Вам історичні події чи факти доводять чи, навпаки, спростовують такий погляд на природу зародження тоталітаризму?

«Тоталітаризм у Європі зароджувався не з диктатур, а з “демократії без берегів”: з хаосу, свободи й лібералізму. З Лютневої революції в Росії 1917 р. народилася перша у світі тоталітарна держава більшовиків, з відносної демократичності Італії короля Віктора Еммануіла III— фашизм Муссоліні, а з демократичної безладності Веймарської республіки — нацистська диктатура в Німеччині. Це не апологія диктатур, а запрошення до роздумів».

Ігор Лосев, український політолог (Коли приходить хунта // Український тиждень. — 2017. — 20 вересня // http://m.tyzhden.ua/History/200397)

Завдання 2: Ознайомтеся з наведеними нижче уривками з історичних джерел. Які ознаки тоталітаризму висвітлені в них?

«Назвати основні ознаки сталінського тоталітаризму... — означає перерахувати звичайні характеристики військової організації. Радянська Росія перетворилася на державу-гарнізон, у якій кожен насправді перебував в армії».

Р. В. Деніелз, англійський історик (Daniels R.V. Is Russia refomable?: Change a resistance from Stalin to Gorbachev. — Boulder; London, Westview Press, 1988. — P. 20-21)

«Уряд має законодавчо оформити такі положення: 1) єдиною політичною партією в Німеччині є Націонал-соціалістична німецька робітнича партія; 2) той, хто підтримуватиме іншу партію чи організує іншу партію, буде покараний за вироком суду тяжкими роботами до трьох років чи ув’язнений на строк від шести місяців до трьох років.

Берлін, 14 липня 1933 р. Канцлер Адольф Гітлер» (John М. Thompson, Kathleen Hedberg. People and Civilizations. A World History. — Ginn and Company, 1977. — P. 681)

Завдання 3: Порівняйте політичні плакати із зображеннями Б. Муссоліні, Й. Сталіна та А. Гітлера.

• Якими на цих плакатах постають італійський, радянський та німецький диктатори?

• Які емоції в громадян мали формувати такі пропагандистські матеріали? Заради чого, власне, їх створювали?Німецький плакат із зображенням фюрераІталійський плакат із зображенням дучеЗавдання 4:  Ознайомтеся з наведеними нижче уривками з історичних джерел. Від яких, на Вашу думку, моральних якостей має бути зроблене «щеплення», щоб особистість перетворилася на homo totalitaricus — особливий тип людей, сформований тоталітарним режимом?

«Щоб брати участь в управлінні тоталітарною державою, недостатньо бути готовим прийняти на віру добрі наміри для негідних вчинків: людина повинна бути здатною з власної волі порушити будь-яку моральну норму, яку вона колись знала, якщо це необхідно для досягнення поставленої мети».

Фрідріх Гаєк, австрійський економіст (Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Новый мир. — 1991. — №8. — С. 194-195)

«Раніше ми зазвичай казали: це правильно чи неправильно. Тепер ми повинні ставити запитання: що сказав фюрер? Ми гордо зобов’язані визнавати вищим проявом нашого народного духу закони, освячені Адольфом Гітлером». Ганс Франк, нацистський міністр юстиції

(John М. Thompson, Kathleen Hedberg. People and Civilizations. A World History. — Ginn and Company, 1977. - P. 682)

«Я докладаю нелюдських зусиль, щоб просвітити цих людей... Вони мають зрозуміти, що стануть зрілими, лише підкоряючись. Коли вони навчаться коритися, вони повірять у те, що я кажу, і тоді підуть маршем, стрункими колонами під мою команду».

Беніто Муссоліні (Смит Д. Муссолини. — М.: ИнтерДайджест, 1995. — С. 76)

«Хвала Сталіну! Сталін сяє, як сонце. Сонце сяє лише вдень, а Сталін сяє вночі та вдень!»

(Гасло з радянського плакату)

 

 

20.10.2020

Тема: Радянський Союз. Європа: виклики міжвоєнного світу

1. Опрацюйте матеріали §13-14 - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing та оформіть конспект

2.     Перегляньте відеоматеріали:

Політика індустріалізації https://www.youtube.com/watch?v=YbdX8Dn_q2g&feature=youtu.be&list=PL5vqV-t0Um0Tyg2g4aOM7q8GbyHy-Of7e

Політика колективізації https://www.youtube.com/watch?v=vfIpJSrNk_M&feature=youtu.be&list=PL5vqV-t0Um0Tyg2g4aOM7q8GbyHy-Of7e

Більшовицький режим Росія-СРСР у 1917-1930 роках.Індустріалізація,колективізація ,репресії та терор.-https://www.youtube.com/watch?v=lxj9srAxigE&list=PL5vqV-t0Um0Tyg2g4aOM7q8GbyHy-Of7e&index=49

Йосип Сталін- https://drive.google.com/file/d/1UdDM2d8PwuZdIMElVAbLi9Qhq97xgXqG/view

3.Виконайте  тест - https://naurok.com.ua/test/radyanskiy-soyuz-osoblivosti-komunistichnogo-totalitarnogo-rezhimu-286881.html

 

Фото виконаних робіт надіслати мені на вайбер -0686398619              

 

19.10.2020

Тема: Німеччина в міжвоєнний період

1.     Опрацюйте § 12 підручника - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing

2.     Дайте відповіді на запитання: 1)Як змінився обсяг промислового виробництва в Німеччині за роки Першої світової війни? 2) Назвіть події, якими розпочалась Листопадова революція? 3) Коли було прийнято Веймарську конституцію? 4) Коли А.Гітлер став головою уряду? 5) Що відбулося в «кришталеву ніч»?

3.     Складіть історичний портрет «Адольф Гітлер – фюрер нацистської Німеччини»

 

 Фото виконаних робіт надіслати мені на вайбер – 0686398619

16.10.2020 

Тема: Італія в міжвоєнний період

1.     Опрацюйте § 11 підручника - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing

2.     Дайте відповіді на запитання: 1) Якими були збитки Італії від Першої Світової війни? 2) Назвіть кількість учасників страйкового руху в 1919-1920 рр.? 3. Коли Б.Муссоліні здійснив «Похід на Рим»? 3) Поясніть, що таке «Авентинський блок»? 5)Що було проголошено «Латеранським конкордатом»? 6) Яку країну італійські війська окупували в 1939 р.?

3.     Складіть історичний портрет «Б. Муссоліні- дуче фашистської Італії»


Фото виконаних робіт надіслати мені на вайбер - 0686398619


15.10.2020

Тема: Велика Британія та Франція у міжвоєнний період

1.     Опрацюйте § 9-10підручника  за посиланням - https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing та оформіть конспект

2.     Виконайте тест:

1.Визначте хронологічні рамки світової економічної кризи:

А)1924-1929 рр.;

Б)1929-1933 рр.;

В)1933-1945 рр.;

Г)1936-1938рр.

2.Консервативний уряд С. Болдуїна перебував при владі у Великій Бри­танії в:

А)1916-1922 рр.; .

Б)1924-1929 рр.; ' .

В)1929-1933 рр.;

Г)1936-1938 рр.

3. Новою політичною силою в житті Великої Британії стала заснована в 1900 р.:

А)Консервативна партія.

Б)Ліберальна партія.

В)Лейбористська партія.

Г) Соціал-демократична партія.

4.Визначте, яке гасло було лейтмотивом діяльності коаліційного уряду Д. Ллойд Джорджа у 1918 р.

А)Досягти повної перемоги над ворогом».

Б)«Розбудити Велику Британію».

В)«Створити Співдружність Націй».

Г)«Провести виборчу реформу».

5. Перший лейбористський уряд Великої Британії сформовано в:

А)Лютому 1918 р.

Б)Січні 1924 р.

В)Травні 1926 р.

Г) Грудні 1926 р.

6.Який з вказаних заходів було здійснено Першим лейбористським урядом Р. Макдональда?

А)Збільшення розміру допомоги безробітним.

Б)Націоналізація шахт та залізниць.

В)Проведення виборчої реформи.

Г)Запровадження податку на капітал.

7.Назвіть рік загального страйку у Великій Британії, який закінчився прийняттям закону про трудові конфлікти:

А)1924 р.;

Б)1925 р.;

В)1928 р.;

Г)1926 р

8)Найбільшим колоніальним володінням Великої Британії по закінченні Першої світової війни залишалася(-вся):

А)Індонезія;

Б)Індія;

В)Китай;

Г)Японія.

9) Що означає термін «локаут»?

А)Стабілізація економічного положення в державі;

Б)відмова робітників виходити на роботу;

В)масове закриття державних установ;

Г) одночасне закриття підприємств їхніми власниками і масове звіль­нення робітників.

10) Стерлінговий блок — це __ :

А)об’єднання англійських банків в єдину асоціацію;

Б)об’єднання американського та ірландського фінансових капіталів;

В)валютне об’єднання ряду держав на чолі з Великою Британією;

Г)валютне об’єднання ряду держав на чолі з США.

11( Домініон — це самоврядні __ :

А)території;

Б)країни;

В)колонії;

Г)республіки.

12. Схильність у політиці та ідеології до крайніх поглядів і дій — це__

А)сепаратизм;

Б)лібералізм;

В)консерватизм;

Г) екстремізм.

 Фото викконаних робіт надіслати мені на вайбер-068639861917.09.2020

Тема: Вашингтонська конференція та нестабільність міждержавних відносин

Версальський договір став основою післявоєнної системи мирного врегулювання. Однак його умови, зачіпаючи суверенітет Німеччини як держави, мали небезпеку поширення ідей реваншу в майбутньому. Не менш важкими за своїми умовами були мирні договори із союзниками Німеччини, а «рівновага» між державами надзвичайно не стійкою.

 Протиріччя між великими державами залишилися невирішеними після створення Версальської системи: війна була світовою, інтереси країн стикались у багатьох регіонах, у тому числі в Азійсько-Тихоокеанському.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон був серйозним центром міждержавних протиріч. Основними суперниками у цьому регіоні виступали США, Велика Британія та Японія.

Основними питаннями, що викликали протиріччя між цими державами були:

•        Контроль над Китаєм;

•        Недоторканість колоніальних володінь;

•        Баланс морських озброєнь.

1902 – британсько-японський союз, який практично був спрямований проти  Росії. Тепер Японія намагалася використати його проти США.

1. Вашингтонська конференція.

Суперечності, що загострилися між провідними країнами світу стосовно розмежування сфер впливу на Тихому океані, на Далекому Cході та щодо морських озброєнь, покликана була усунути Вашингтонська конференція (листопад 1921 – лютий 1922 р.).

Усі договори, укладені після І св.в. утворили систему післявоєнного облаштуваннясвіту:

Паризька м/к + Вашингтонська м/к = ВВс.

Отже, сформулюємо поняття:

Версальсько-Вашингтонська система– система міжнародних відносин, яка склалася в 20-х рр. ХХ ст. після підписання Версальського договору та проведення Вашингтонської конференції та укладення інших договорів між державами переможницями у Першій світовій війні.

 

Вашингтонська конференція

Дата – 12 листопада 1921 – 6 лютого 1922 р.

Мета – обмеження воєнно-морських озброєнь та врегулювання відносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Учасники: США, ВБ (домініони та Індія), Японія, Франція, Італія, Бельгія, Голландія, Португалія, Китай.

Назва договорів

«Договір чотирьох» про спільний захист своїх територіальних «прав» у Тихому океані

«Договір п’яти» про обмеження морських озброєнь

«Договір дев’яти» про дотримання принципів «відкритих дверей» і «рівних можливостей»

Дата прийняття

13 грудня 1921 р.

6 лютого 1922 р.

6 лютого 1922 р.

Учасники

США, Велика Британіія, Франція, Японія

США, Велика Британія, Японія, Франція та Італія

США, Велика Британія, Франція, Японія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Португалія та Китай

Основні положення

Збереження колоніальних володінь на островах басейну Тихого океану на 10 років

Встановлення пропорції розмірів військоіо-морських флотів.Заборона будувати морські бази і посилювати берегову охорону

Іноземний контроль за китайськими митницями. Японія повертала захоплені нею колишні німецькі концесії в Шаньдуні й виводила звідти війська

2. Версальсько-Вашингтонська система– система міжнародних відносин, яка склалася в 20-х рр. ХХ ст. після підписання Версальського договору та проведення Вашингтонської конференції та укладення інших договорів між державами переможницями у Першій світовій війні.

 

Версальско-Вашингтонська системи

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.                Завершила процес повоєнного мирного врегулювання.

1)                Посилилася боротьба в таборі переможців, бо вона закріпила провідну роль:

ü    Фр – у Європі;

ü    ВБ – на Бл.Сх;

ü    США – у світі;

2.                Підготувала умови для тимчасової стабілізації у сфері міжнародних відносин.

2)                Вона не створила міцних мирних відносин.

3.                Послабила суперечності у 20-х рр.. між провідними державами світу.

3)                Поглибила суперечності між переможцями та переможеними:

ü    Весь тягар післявоєнних змін був покладений на переможені народи, що стало основою нових конфліктів;

ü    Встановлено високі репарації, не враховуючи реальних можливостей переможених країн.

4.                Провідні держави світу відмовилися від війни як засобу вирішення конфліктів.

4)                Закріпила принципи колоніалізму, запровадила мандатну систему;

5.                Було визнано право націй на самовизначення.

5)                За межами ВВС опинилася радянська Росія.

6.                Створено ЛН.

7.                Було визнано незалежність багатьох європейських держав.

ВИТЯГИ З ДОКУМЕНТІВ

 

Трактат між Сполученими Штатами Америки, Британською імперією, Францією, Італією та Японією щодо обмеження морських озброєнь („Договір п`яти”)Вашингтон,

 6 лютого 1922 р.

(Витяг)

Стаття 1. Держави, що домовляються, погоджуються обмежити свої озброєння на морі відповідно до обумовленого в цьому трактаті...

Стаття 4. Загальний тоннаж лінійних суден як такий,   що може підлягати заміні, не повинен перевищувати: для Сполучених Штатів — 525 000 тонн, для Британської імперії — 525 000, для Франції — 175 000, для Італії — 175 000, для Японії — 315 000 тонн.

Стаття 5. Жодна з держав, що домовляються, не буде намагатися придбати, або збудувати, або доручати будувати й дозволяти у межах своєї території будівництво лінійних суден, що становлять більше ніж 35 000 тонн водотоннажності.

Стаття 6. Жодне лінійне судно будь-якої з держав, що домовляються, не буде озброєне гарматами калібру більшого ніж 16 дюймів (406 міліметрів)...

Стаття 12. За винятком лінійних суден, жоден військовий корабель держав, що домовляються, не матиме гармат калібру більшого ніж 8 дюймів (203 міліметри).

 

Трактат між Сполученими Штатами Америки, Британською імперією, Францією, Італією та Японією щодо обмеження морських озброєнь („Договір п`яти”)Вашингтон,

 6 лютого 1922 р.

(Витяг)

Стаття 1. Держави, що домовляються, погоджуються обмежити свої озброєння на морі відповідно до обумовленого в цьому трактаті...

Стаття 4. Загальний тоннаж лінійних суден як такий,   що може підлягати заміні, не повинен перевищувати: для Сполучених Штатів — 525 000 тонн, для Британської імперії — 525 000, для Франції — 175 000, для Італії — 175 000, для Японії — 315 000 тонн.

Стаття 5. Жодна з держав, що домовляються, не буде намагатися придбати, або збудувати, або доручати будувати й дозволяти у межах своєї території будівництво лінійних суден, що становлять більше ніж 35 000 тонн водотоннажності.

Стаття 6. Жодне лінійне судно будь-якої з держав, що домовляються, не буде озброєне гарматами калібру більшого ніж 16 дюймів (406 міліметрів)...

Стаття 12. За винятком лінійних суден, жоден військовий корабель держав, що домовляються, не матиме гармат калібру більшого ніж 8 дюймів (203 міліметри).

 

Трактат між Сполученими Штатами Америки, Британською імперією, Францією, Італією та Японією щодо обмеження морських озброєнь („Договір п`яти”)Вашингтон,

 6 лютого 1922 р.

(Витяг)

Стаття 1. Держави, що домовляються, погоджуються обмежити свої озброєння на морі відповідно до обумовленого в цьому трактаті...

Стаття 4. Загальний тоннаж лінійних суден як такий,   що може підлягати заміні, не повинен перевищувати: для Сполучених Штатів — 525 000 тонн, для Британської імперії — 525 000, для Франції — 175 000, для Італії — 175 000, для Японії — 315 000 тонн.

Стаття 5. Жодна з держав, що домовляються, не буде намагатися придбати, або збудувати, або доручати будувати й дозволяти у межах своєї території будівництво лінійних суден, що становлять більше ніж 35 000 тонн водотоннажності.

Стаття 6. Жодне лінійне судно будь-якої з держав, що домовляються, не буде озброєне гарматами калібру більшого ніж 16 дюймів (406 міліметрів)...

Стаття 12. За винятком лінійних суден, жоден військовий корабель держав, що домовляються, не матиме гармат калібру більшого ніж 8 дюймів (203 міліметри).

 

Вашингтонська угода щодо Китаю („Договір дев`яти”). 6 лютого 1922 р.

(Витяг)

Стаття 1. Інші, окрім Китаю, держави, що домовляються, згодні:

1) Поважати суверенітет, незалежність, територіальну та адміністративну недоторканність Китаю...

Стаття 3. З метою найдієвішого застосування принципу "відкритих дверей", тобто рівних можливостей у Китаї для торгівлі й промисловості всіх націй, інші, крім Китаю, держави, що домовляються, згодилися в тому, що вони не шукатимуть, а також не підтримуватимуть своїх громадян у пошуках:

а) угод, що могли б сприяти встановленню на їхню користь будь-якої зверхності у правах щодо торговельного чи еконо­мічного розвитку в будь-якому певному районі Китаю;

б) таких монополій або переваг, що могли б позбавити громадян будь-якої іншої держави права здійснювати в Китаї законну торгівлю чи промисел або можливості брати участь спільно з китайським урядом чи з будь-якою місцевою владою у громадських підприємствах усякого роду чи підприємствах, що за своїми завданнями, діяльністю або географічним становищем були б розраховані на паралізацію практичної можливості застосування принципу "рівних можливостей".

Установлено,  що постанови,  які передують цій статті,  не повинні розумітися в значенні заборони придбання власності або прав, що необхідні для ведення особливого роду комерційного, промислового чи фінансового підприємництва або для заохочення досліджень та розробок.

Китай зобов’язується керуватися принципами, встановленими у викладених вище постановах цієї статті, під час розгляду заявок на економічні права й переваги з боку урядів або громадян усіх інших держав, незалежно від того, є вони учасниками нинішнього трактату чи ні.

 

Вашингтонська угода щодо Китаю („Договір дев`яти”). 6 лютого 1922 р.

(Витяг)

Стаття 1. Інші, окрім Китаю, держави, що домовляються, згодні:

1) Поважати суверенітет, незалежність, територіальну та адміністративну недоторканність Китаю...

Стаття 3. З метою найдієвішого застосування принципу "відкритих дверей", тобто рівних можливостей у Китаї для торгівлі й промисловості всіх націй, інші, крім Китаю, держави, що домовляються, згодилися в тому, що вони не шукатимуть, а також не підтримуватимуть своїх громадян у пошуках:

а) угод, що могли б сприяти встановленню на їхню користь будь-якої зверхності у правах щодо торговельного чи еконо­мічного розвитку в будь-якому певному районі Китаю;

б) таких монополій або переваг, що могли б позбавити громадян будь-якої іншої держави права здійснювати в Китаї законну торгівлю чи промисел або можливості брати участь спільно з китайським урядом чи з будь-якою місцевою владою у громадських підприємствах усякого роду чи підприємствах, що за своїми завданнями, діяльністю або географічним становищем були б розраховані на паралізацію практичної можливості застосування принципу "рівних можливостей".

Установлено,  що постанови,  які передують цій статті,  не повинні розумітися в значенні заборони придбання власності або прав, що необхідні для ведення особливого роду комерційного, промислового чи фінансового підприємництва або для заохочення досліджень та розробок.

Китай зобов’язується керуватися принципами, встановленими у викладених вище постановах цієї статті, під час розгляду заявок на економічні права й переваги з боку урядів або громадян усіх інших держав, незалежно від того, є вони учасниками нинішнього трактату чи ні.

 13 грудня 1921 р. делегації США, Великої Британії, Франції та Японії підписали Договір чотирьох держав про спільний захист своїх територіальних «прав» у Тихому океані. Він гарантував збереження його учасниками своїх колоніальних володінь на островах басейну Тихого океану. Сторони давали взаємні зобов’язання недоторканності колоній на десять років. Британсько-японський договір 1902 р. оголошувався недійсним. Передбачалося, що в разі воєнної загрози правам учасників договору вони можуть розпочати взаємні консультації для здійснення «найбільш дієвих заходів» для свого захисту. Загалом Договір чотирьох держав сприяв стабілізації позицій держав у басейні Тихого океану.

 

 13 грудня 1921 р. делегації США, Великої Британії, Франції та Японії підписали Договір чотирьох держав про спільний захист своїх територіальних «прав» у Тихому океані. Він гарантував збереження його учасниками своїх колоніальних володінь на островах басейну Тихого океану. Сторони давали взаємні зобов’язання недоторканності колоній на десять років. Британсько-японський договір 1902 р. оголошувався недійсним. Передбачалося, що в разі воєнної загрози правам учасників договору вони можуть розпочати взаємні консультації для здійснення «найбільш дієвих заходів» для свого захисту. Загалом Договір чотирьох держав сприяв стабілізації позицій держав у басейні Тихого океану.

13 грудня 1921 р. делегації США, Великої Британії, Франції та Японії підписали Договір чотирьох держав про спільний захист своїх територіальних «прав» у Тихому океані. Він гарантував збереження його учасниками своїх колоніальних володінь на островах басейну Тихого океану. Сторони давали взаємні зобов’язання недоторканності колоній на десять років. Британсько-японський договір 1902 р. оголошувався недійсним. Передбачалося, що в разі воєнної загрози правам учасників договору вони можуть розпочати взаємні консультації для здійснення «найбільш дієвих заходів» для свого захисту. Загалом Договір чотирьох держав сприяв стабілізації позицій держав у басейні Тихого океану.

13 грудня 1921 р. делегації США, Великої Британії, Франції та Японії підписали Договір чотирьох держав про спільний захист своїх територіальних «прав» у Тихому океані. Він гарантував збереження його учасниками своїх колоніальних володінь на островах басейну Тихого океану. Сторони давали взаємні зобов’язання недоторканності колоній на десять років. Британсько-японський договір 1902 р. оголошувався недійсним. Передбачалося, що в разі воєнної загрози правам учасників договору вони можуть розпочати взаємні консультації для здійснення «найбільш дієвих заходів» для свого захисту. Загалом Договір чотирьох держав сприяв стабілізації позицій держав у басейні Тихого океану.

13 грудня 1921 р. делегації США, Великої Британії, Франції та Японії підписали Договір чотирьох держав про спільний захист своїх територіальних «прав» у Тихому океані. Він гарантував збереження його учасниками своїх колоніальних володінь на островах басейну Тихого океану. Сторони давали взаємні зобов’язання недоторканності колоній на десять років. Британсько-японський договір 1902 р. оголошувався недійсним. Передбачалося, що в разі воєнної загрози правам учасників договору вони можуть розпочати взаємні консультації для здійснення «найбільш дієвих заходів» для свого захисту. Загалом Договір чотирьох держав сприяв стабілізації позицій держав у басейні Тихого океану

ЗАВДАННЯ

1.Оформіть конспект з даної теми, скрін надішліть у вайбер - 0686398619

2.Проставте «Так» або «Ні»

1.      Конференція, яка мала за мету обмеження воєнно-морських озброєнь та врегулювання відносин в Азійсько-Тихоокеанському регіоні проходила у Версалі.

2.      Договір п’яти держав був укладений того ж дня, що й договір дев’яти.

3.      Договір п’яти укладено з Китаєм.

4.      Договір дев’яти проголошував незалежність і цілісність Китаю.

5.      Вашингтонська конференція працювала протягом листопада 1919 – лютого 1920.

6.      Договір чотирьох підписано 13 листопада 1921 р.

7. Вашингтонська конференція відбулася  12 листопада 1921 – 6 лютого 1922 р.

8.  Договір п’яти став першою в історії угодою про скорочення озброєнь.

9. «Договір чотирьох» підписали США , Велика Британія, Китай, Японія

10. «Договір дев’яти» підписали  США, Велика Британія, Франція, Японія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Португалія та Китай

11. Союз спрямований проти Росії, існував між Британією  та Китаєм

12. За Версальсько-Вашингтонською конференцією Китай потрапив у кабальну залежність від США.

 

15.09.2020

Тема: Паризька мирна коференція

1.Опрацювати презентаційний матеріал за посиланням      та занотувати основні дати та події у зошитhttps://drive.google.com/file/d/1jfFdypPzgv0wXe7zMo2aSHVptAXmjiqI/view?usp=sharing

2. Прочитати  § 5 підручника -  https://drive.google.com/file/d/1x55wRMjX98AOZJ0CNhOWphjs8DhsF4Lj/view?usp=sharing

3. Підготуйте есе на тему "Переможені й переможці в Першій світовій війні"


 14.09.2020

Узагальнення до теми «ПЕРЕДУМОВИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЇ»

І рівень

1)    1. Яку подію вважають приводом до Першої світової  війни?

А убивство ергерцога  Франца Фердинанда;

Б розробка Німеччиною плану воєнних дій проти Франції;

В воєнні дії Росії проти Австро-Угорщини.

2)    2.Коли відбулась битва на р. Марна?

А у липні 1916 р.;

Б у жовтні 1914 р.;

В у квітні 1915 р.;

Г у жовтні 1917 р.

3)    3. Назвіть дату закінчення Першої світової війни.

А 11 листопада 1918 р.;

Б 9 травня 1945 р.;

В 11 листопада 1914 р.;

Г 28 червня 1914 р.

4) Брусиловський прорив тривав

А 4 червня – 13 серпня 1915р.

Б 4 вересня – 13 жовтня 1916р.

В 4 червня – 13 серпня 1916р.

5)    У  5. Уряд Німеччини підписав капітуляцію у вагоні фельдмаршала Людендорфа у Комп’єнському лісі

А так;

Б ні.

6)    6.Виберіть зброю, що вперше була застосована у роки Першої світової війни:

А літаки;

Б танки;

В отруйні гази;

Г кулемети.

7)    7. Території на які  претендували одночасно Франція і Німеччина.

А Шампань і Бургундія;

Б Босфор і Дарданели;

В Ельзас і Лотарингія;

Г Боснія і Герцеговина.

8)    8. Виберіть країни, які увійшди до складу Антанти.

А Німеччина;

Б Англія;

В Австро-Угорщина;

Г Франція;

Д Росія;

Е Туреччина.

9. Укажіть дату початку Першої світової війни.

А 28 червня 1914р.;

Б 28 липня 1914р.;

В 1 серпня 1914р.;

Г 3 серпня 1915р.

10.  Верденська битва тривала

А 20 жовтня – 28 грудня 1916р.

Б 20 жовтня – 28 грудня 1915р.

В  21 лютого – 18 грудня 1916р.

 11. Битва на р. Соммі тривала

А 1 липня – 18 листопада 1916р.

Б 1 липня – 18 листопада 1917р.

В 1 жовтня – 18 грудня 1916р.

12. Приводом до початку Першої світової війни стало убивство ерцгерцога Франца - Фердінанда у Сараєві:

 

Конец формы

Конец формы

А так;  Б ні.

13. Вкажіть, що означає назва блоку Антанта.

А сердечна згода; 

Б братерська згода; 

В військова допомога;  

Г дружна угода.

14.Найбільш вдалий наступ російського війська пов’язаний з ім’ям генерала

А Корнілова         Б Брусилова   В Денікіна

15.Виберіть країни, які претендували на українські землі.

А Австро-Угорщина;

Б Англія;

В Німеччина;

Г Росія;

Д США;

Е Франція.

16.Виберіть вірний склад учасників військових блоків Першої світової війни.

А Росія, Австро-Угорщина, Англія, Франція, Італія;

Б Росія, Франція, Англія, Італія, США, Японія;

В Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина;

Г Франція, Болгарія, Італія, Португалія;

Д Німеччина, Австро-Угорщина, Італія.

17.Встановіть хронологічну послідовність:

А битва на р.Марна;

Б Брусилівський прорив;

В вступ у війну США

Г бій під Іпром;

Д вступ у війну Болгарії;

Е битва на р.Соммі;

Є Галицька битва

18. Установіть відповідність між назвами країн та їхніми стратегічними планами.

1.     Німеччина

А Поверенення Ельзасу та Лотарингії;

 

2.     Австро-Угорщина

Б Оволодіння чорноморськими протоками Босфор та Дарданелли, приєднання західноукраїнських земель;

 

3.     Франція

В Проникнення до Китаю, де велику активність проявляла Японія;

 

4.     Росія

Г Розширення сфери впливу на Балканах, підкорення тнезалежних слов’янських держав Сербії, Болгарії, Чорногорії;

 

 

Д Загарбання нових колоній за рахунок Англії та Франції, послаблення Франції


Завдання виконати у робочих зошитах, скрін надіслати у вайбер на номер - 0686398619

 

 

  

Немає коментарів:

Дописати коментар

      8 травня Дня пам'яті та примирення   У рамках відзначення 8 травня Дня пам'яті та примирення з метою вшанування подвигу Україн...